Select Language:


Log In Email

Notice

2076/4/21

Peer Review Team Follow-Up Visit

The team of University Grant Commission (UGC) under the leadership of prof.Dr.  Sunity Hada Shrestha (Co-ordinator) and Ms. Mamata Prajapati (Member –QAAD Staff Member) has made a formal PRT follow up visit to Aishwarya Multiple Campus .There has been a valuable presence of many distinguished personalities including Mr. Nrip Odd (Chairman- CMC and Mayor of Dhangadhi Sub-metropolitan city ) Prof. Dr. Hem Raj Pant (Former Register of Far Western University) , Mr. Dharma Dev Bhatta (Campus Chief –Aishwarya Multiple Campus and others. The program is held under the chairmanship of Nrip Odd and SAT Co-ordinator Raghubir Bhatta has conducted the program.
Read More
2076/3/27

Overhead Projector खरीद सम्बन्धि सूचना

सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा १ (क) (८) तथा सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ (चौथो संशोधन) को नियम ३१(ख) बमोजिम ओभरहेड प्रोजेक्टर विक्री गर्ने बिक्रेता बिच प्रतिस्पर्धा गराई ओभरहेड प्रोजेक्टर खरीद गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक बिक्रेताहरूको आफ्नो फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, मू.अ. कर दर्ता प्रमाणपत्र र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समावेश गरी तल उल्लेखित स्पेसिफिकेसन गुणस्तर बस्तुको मूल्य खुल्ने कागजात र सुविधा सहितको विवरण क्याटलगरब्रोसर संलग्न गरी प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस क्याम्पसमा निवेदन दर्ता गर्न हुन सम्बन्धित बिक्रेताहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । निवेदन दर्ता गर्ने अन्तिम दिन विदा परेमा त्यसपछि कार्यालय खुल्ने दिन दर्ता गर्न सकिने छ ।
Read More
2076/2/7

छात्रवृत्ति आवेदन फाराम सम्बन्धी सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत स्नातक तह प्रथम  बर्षमा अध्ययनरत विज्ञान, व्यवस्थापन सङ्कायका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक शत्र २०७५/०७६ का लागि छात्रवृति दिनुपर्ने भएकोले गरिव तथा जेहेन्दार  विद्यार्थीहरुले तपसिलको मिति सम्ममा आवेदन फाराम भर्नका लागि सूचित गरिन्छ।

तपसिल

१। आवेदन फाराम भर्ने अन्तिम मितिः २०७६/०२/१५ गते वुधबार सम्म ।

Read More

Back to top