Select Language:


Log In Email

Notice & Events

छात्रवृतिको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

2075/9/3

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस र्एश्वर्य बहुमुखि क्याम्पस छात्रवृति छनौट समितिको यही मिती २०७५/०९/०२ को दिन बसेको निर्णयानुसार शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ को स्नातक तह B.Sc./BBS तृतीय वर्षका लागि निम्न छात्र छात्राहरुलाई निम्नानुसारको छात्रवृति प्रदान गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।

Back to top