Select Language:


Log In Email

Notice & Events

छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

2076/10/28

क्याम्पसको शैक्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख भएअनुसार यस क्याम्पसले प्रदान गर्दै आईरहेको गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति खुलेको  व्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Back to top