Notice & Events

सूचना ।

2077/12/10

BBS र BSc प्रथम वर्षमा २०७७ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुले त्रि.वि. को नियमानुसार रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने वारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Back to top