Notice & Events

गृष्मकालिन विदा सम्वन्धि सूचना ।

2079/1/19

यहि वैशाख २५ गतेदेखि जेष्ठ १५ गते सम्म गृष्मकालिन विदा हुने ब्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Back to top