Notice & Events

​गर्मी विदा सम्वन्धि सूचना ।

2080/2/19


यस क्याम्पसको शैक्षिक कार्यतालिकामा ब्यवस्था भए वमोजिम यस क्याम्पसमा संञ्चालित स्नातक  तहका लागि यहि जेष्ठ २१ गतेदेखि आषाढ ०८ गते सम्म गर्मी विदा हुने ब्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Back to top