Notice & Events

विषय ः दोस्रो प्रवेश परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा ।

2080/6/19

Download File

शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ को द्यद्यक् प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि मिति २०८०/०६/१९ गते लिइएको दोस्रो प्रवेश परीक्षा को नतिजा

Back to top